آموزش جلوه های ویژه VFX در نرم افزار هودینی

آموزش جلوه های ویژه VFX در نرم افزار هودینی به بررسی جلوه های بصری مانند شبیه سازی اجسام سخت و نرم، دود و آتش، مایعات، ذرات و … می پردازد.

375,000 تومان