شهر CTY – 01

این محصول در سری ساختمان ها (زیر مجموعه شهر) شامل 3 نمونه شهر مدرن/خاورمیانه ای و پیشرفته( High Tech) تهیه شده است.

100,000 تومان